Affärsträning

Vad är ett Övningsföretag?


Övningsföretag är en utbildningsmodell som baseras på upplevelsebaserad inlärning – ”Learning by doing” - och som avspeglar ett företags alla affärsprocesser, rutiner och dokumentflöden.


Genom att deltagarna får agera som "anställda" i företaget så skapas det möjligheter att ta till sig just den kunskap som krävs för att lösa ett företags olika administrativa uppgifter. Verksamheten i Övningsföretaget är inriktad på handel med varor och tjänster. Pedagogiskt sker detta i en miljö där var sig riktiga pengar eller varor/tjänster byter ägare.

Starten för inlärning är att deltagaren sätts i en situation som anställd på företaget. Denna roll kan vara som t ex säljare ,inköpare eller ansvarig för löneutbetalningar.

Situationen ger upphov till diskussioner samt genomgång av hur arbetsauppgiften på bästa sätt ska lösas.

När lösningen klargjorts går deltagaren vidare till att studera hur uppgiften bäst kan verkställas. När uppgiften är löst är man redo för nästa uppgift inom företaget.

Deltagarna utvecklar sina sociala, affärsmässiga och datafärdigheter.

Deltagarnas anställningsbarhet ökar även efter utbildningen och introduktionstiden vid nyanställning förkortas avsevärt.

Deltagarna engagerar sig i simulerade affärstransaktioner med andra Övningsföretag i Sverige och Världen. Alla aktiviteter och rutiner för normal affärsadministration och handel kan simuleras.

Beskrivning av Övningsföretag


Upplevelsebaserad inlärning - "Learning by doing"


Läromiljön avspeglar ett riktigt företags alla affärsprocedurer, rutiner och dokumentflöden. Pedagogiken för Övningsföretaget innebär också att man utövar korsvis inlärning. Det innebär att erfarna deltagare lär upp de nya.

Övningsföretaget är uppbyggt med olika avdelningar där deltagarna lär sig att utföra både de dagliga arbetsuppgifterna, men också mer avancerade uppgifter.

Varje Övningsföretag köper in och säljer ett specifikt sortiment av varor på en fiktiv marknad. Kunderna som köper varorna är deltagare på andra Övningsföretag. Alla processer är helt verkliga. Enda skillnaden från verkligheten är att inga riktiga pengar eller varor byter ägare.

Varje övningsföretag har en handledare som också får fungera som företagets VD, läs mer här om handledarens roll.

Fördelar med Övningsföretag


Det finns flera fördelar med en genomförd upplevelsebaserad utbildning, både för deltagarna själva men också för potentiella arbetsgivare:


Deltagarna utvecklar sina sociala och affärsmässiga färdigheter såväl som sina IT-kunskaper.

Deltagarnas anställningsbarhet ökar.

Introduktionstiden för nyanställda på riktiga företag förkortas.

Arbetsgivarna får mer flexibla medarbetare.

Deltagarna får träning i muntlig framställning, telefonkultur och säljteknik.

Lärmiljön för Övningsföretag


Ett Övningsföretag är en total lärmiljö där handledare och deltagare är aktivt involverade i lärprocessen.


Hörnstenen i lärstrategin är förmågan att arbeta i team. Den integrerade lärmiljön tillåter lärande att äga rum som en naturlig del i de dagliga aktvivteterna i företaget. Strukturen på företaget bidrar till en stark laganda och en effektiv lärdynamik. Lärmiljön ger också deltagarna möjligheten att träna sig i hantering av riktiga affärhändelser, samtidigt som man tillåts göra misstag och lära sig från dessa.

Fadderföretag


För att Övningsföretaget skall fungera så nära verkligheten som möjligt ingår utbildningssamordnaren ett samarbete med ett verkligt företag, här kallat fadderföretag. Hur samverkan mellan dessa sker är upp till de båda parterna att diskutera. Några möjliga samarbetsområden kan vara:


Övningsföretaget kan marknadsföra och fiktivt sälja fadderföretagets produkter samt kan använda fadderföretagets reklmamaterial vid utarbetning av egna kataloger, broshyrer och vid utsällningar.

Idéer om kontorsmässiga rutiner, organisation, administration, ekonomi och personalaministration kan överföras från fadderföretaget till Övningsföretaget.

Övningsföretagets deltagare kan ta på sig enklare uppdrag åt fadderföretaget. T ex genomföra marknadsundersökningar.

Fadderföretaget kan påverka utbildningen i Övningsföretaget genom att delta i styrelsen eller medverka i referensgrupper på Övningsföretaget.

Vill du veta mer? Tveka inte att höra av dig.